LAMP之路

不积跬步,无以至千里!

Linux图形管理框架gdm3、lightdm、sddm、kdm介绍(解决ubuntu登录后黑屏问题)

2023-3-14 一抹阳光 操作系统

1.Gnome系列图形管理器:gdm、gdm3 sudo apt-get install gdm3 Ubuntu默认界面管理器:gdm3 2.KDE系列图形管理器:KDM,SDDM LUbuntu默认界面管理器:sddm sudo apt-get install sddm 3.Canonical公司系列图形管理器:Lightdm XUbuntu默认界面管理器:lightdm sudo apt-get install lightdm 4.Linux可切换其他界面系统 sudo dpkg-reconfigur...[阅读全文]

标签: ubuntu

评论(0) 浏览(816)